CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản hướng dẫn
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  16  -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM        

  Thái Bình, ngày 23 tháng 3  năm 2012

HƯỚNG DẪN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội

theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng

-----

Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách quan trọng nằm trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, thể hiện mục tiêu, lý tưởng, bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị, xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang phấn đấu. Chính sách đó luôn hướng tới sự hoàn thiện, được thể hiện trong các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Chương trình phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Bảo hiểm xã hội tỉnh về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua hoạt động tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những tư tưởng, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội XI về an sinh xã hội nói chung và BHXH nói riêng, hiểu rõ ý nghĩa của việc tham gia BHXH là góp phần đảm bảo an toàn, ổn định cho toàn bộ nền kinh tế - xã hội, từ đó tích cực, tự nguyện tham gia các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH.

- Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách BHXH của Đảng, Nhà nước.

- Công tác tuyên truyền, vận động cần tiến hành thường xuyên, liên tục; lồng ghép với tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chính sách an sinh xã hội. Việc tuyên truyền nội dung chính sách cần gắn với việc biểu dương, khen ngợi hoặc phê phán những vi phạm chế độ, chính sách BHXH đối với người lao động. Hình thức tuyên truyền phải phù hợp với đối tượng, nhất là các đối tượng cần được quan tâm, như: nông dân, người cận nghèo, học sinh, sinh viên và chủ sử dụng lao động.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Làm rõ hệ thống quan điểm của Đảng về chính sách an sinh xã hội được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, trong đó làm sâu sắc những nội dung cơ bản về BHXH, như sau: khẳng định vị trí vai trò của BHXH trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Khẳng định chủ trương phát triển mạnh hệ thống BHXH; tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống BHXH; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm; đẩy mạnh xã hội hoá dịch vụ BHXH; làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội.

2- Vị trí và những đóng góp của bảo hiểm xã hội trong hệ thống an sinh xã hội; ý nghĩa quan trọng của việc tham gia BHXH đối với sự ổn định và an toàn nền kinh tế - xã hội; tăng cường sự quản lý của Nhà nước với người sử dụng lao động; thúc đẩy công bằng xã hội; bảo đảm phát triển bền vững.

3- Giải thích rõ quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân, tổ chức xã hội khi tham gia BHXH.

4- Biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt công tác BHXH, phê phán những vi phạm trong thực hiện chế độ BHXH, vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội.

5- Tiếp tục tuyên truyền về các chính sách BHXH, Luật Bảo hiểm xã hội, các loại hình BHXH. Phát hiện những hạn chế, bất cập trong việc triển khai, thực hiện chính sách BHXH thời gian qua, nhất là việc thực hiện chi, trả bảo hiểm xã hội đối với người lao động ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, kịp thời kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách BHXH.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền về an sinh xã hội nói chung và BHXH nói riêng, mở chuyên trang, chuyên mục trên các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Thường xuyên có tin, bài (phóng sự) về BHXH; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, chú trọng tìm ra các hình thức tuyên truyền mới, hấp dẫn lôi cuốn sự quan tâm chú ý của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tăng thời lượng cho các bài viết góp ý, xây dựng về chính sách BHXH, về những điển hình, nhân tố mới; đấu tranh với những vi phạm chế độ, chính sách BHXH đối với người lao động. Phối hợp tuyên truyền trên các báo, đài Trung ương.

2- Ban Tuyên giáo các huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ

- Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội ở địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chủ doanh nghiệp đối với chính sách BHXH; giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc và vướng mắc có liên quan đến BHXH.

- Phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với BHXH, đặc biệt trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

3- Tuyên huấn Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về BHXH theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, giám sát, kiểm tra nhằm bảo đảm thực hiện đúng các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Phát động và đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, kinh doanh; nêu cao trách nhiệm và quyền lợi của công dân trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, các chính sách, loại hình BHXH, BHYT.

Trên đây là Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện; phối hợp với bảo hiểm xã hội thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ở địa phương, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo chế độ quy định.

 

}để b/c

 
Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo TW

- Thường trực tỉnh uỷ

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (để phối hợp);

- Ban Tuyên giáo các huyện,

 thành uỷ, ĐU trực thuộc Tỉnh uỷ;

- Tuyên huấn Mặt trận và các đoàn thể;

- Các cơ quan thông tin địa chúng của tỉnh;

- Lưu VP Ban; PTT

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Vũ Văn Thanh

 

Ban tuyên giáo tỉnh ủy
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông