CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Văn bản hướng dẫn
Công tác tuyên truyền Quý III năm 2012

   

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số  22 -HD/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       Thái Bình, ngày 14   tháng 6  năm 2012

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền Quý III năm 2012

-------

Quý III/2012 có nhiều ngày lễ, kỷ niệm như: 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012); 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012); 67 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2012)… Đây cũng là thời điểm các cấp, các ngành tập trung triển khai học tập, tổ chức thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Trung ương 3, 4, 5 (khóa XI), đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012.

Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn công tác tuyên truyền quý III/2012 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ, trong nhân dân nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của các địa phương, cơ sở.

- Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cần được tổ chức với hình thức đa dạng, trang trọng, tiết kiệm; có trọng tâm, trọng điểm; gắn với những việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1- Các ngày lễ, kỷ niệm

* Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012)

Thực hiện theo Công văn số 502-CV/BTGTU, ngày 18/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

* Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012)

Thực hiện theo Hướng dẫn số 21-HD/BTGTU, ngày 30/5/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

* Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012)

Tuyên truyền: bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những bài học về giành và giữ chính quyền cách mạng; những thành quả vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, của Đảng bộ và nhân dân Thái Bình trong 67 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

* Kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày truyền thống của các đơn vị: 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2012); 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2012) theo Thông báo số 265, 266-TB/TU, ngày 21/5/2012 của Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch của các ngành.

- Tuyên truyền về Tây Nguyên nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (2002-2012): Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có hướng dẫn sau.

2- Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm

- Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010-2015; việc quán triệt, học tập, tổ chức thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, 4, 5 (khóa XI); kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội (khoá XIII), kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh (khóa XV).

- Tuyên truyền việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị ở các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị với nội dung trọng tâm quý III là “Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu giữ gìn đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” gắn với thực hiện tốt các nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

- Tuyên truyền các nghị quyết của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Phản ánh không khí thi đua lao động, sản xuất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 của tỉnh. Tuyên truyền công tác gieo cấy, chăm sóc lúa mùa, kế hoạch sản xuất vụ đông; phòng, chống lụt, bão; các bệnh dịch trên người và vật nuôi.

- Tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện Cuộc vận động trong 3 năm qua (2009-2012); giới thiệu, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay của các địa phương, doanh nghiệp; tuyên truyền cổ động các “Phiên chợ hàng Việt về nông thôn”, các hội chợ, triển lãm hàng Việt Nam, kết hợp với việc phổ biến kinh nghiệm dùng hàng nội địa của các nước trên thế giới.

- Tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới. Chú trọng tuyên truyền vai trò chủ thể của người dân, khẳng định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; phát huy tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong việc hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, các địa phương, đơn vị có cách làm sáng tạo, hiệu quả đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền việc triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” ở các cấp, các ngành; Triển lãm Mỹ thuật khu vực II Đồng bằng sông Hồng lần thứ XVII tại Thái Bình.

- Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng năm an toàn giao thông 2012, nêu bật sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; các giải pháp cụ thể, thiết thực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị nhằm thiết lập lại trật tự ATGT và trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Tuyên truyền về tình hình biển đảo và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của biển, đảo. Qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý thức trách nhiệm công dân đối với việc bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển trong xu thế hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tuyên truyền về Đại hội các đoàn thể; hoạt động của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2012.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Ban Tuyên giáo các huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh

- Xây dựng hướng dẫn tuyên truyền; chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành tài liệu, tổ chức hội nghị báo cáo viên tuyên truyền về các sự kiện, nội dung nêu trên.

- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phổ biến, giới thiệu những điển hình nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

- Phối hợp với ngành Văn hoá, thông tin, thể thao hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, trạm trại và nhân dân tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao và làm tốt công tác tuyên truyền trực quan nhân các sự kiện.

2- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ nhân dân trong các đợt kỷ niệm.

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan (trang trí khẩu hiệu, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở trụ sở làm việc, nơi sản xuất kinh doanh, trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, khu dân cư...). Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm thông tin cổ động, áp phích, khẩu hiệu, đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục tốt; lưu ý các ngày lễ, kỷ niệm:

+ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012) treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băngrôn khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 5/7 đến hết ngày 10/7.

+ Kỷ niệm 65 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2012) treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băngrôn khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 20/7 đến hết ngày 29/7.

+ Kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012) treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băngrôn khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 15/8 đến hết ngày 4/9.

3- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ định hướng các cơ quan báo chí, đài truyền thanh - truyền hình các huyện, Thành phố và hệ thống truyền thanh cơ sở đưa tin, tuyên truyền kịp thời về các ngày lễ, kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong quý.

4- Các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh

Mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm; xây dựng và đăng phát các thông điệp tuyên truyền về sự kiện trên các ấn phẩm, chương trình phát thanh, truyền hình, báo điện tử. Tăng cường thời lượng, diện tích, tần suất các tin, bài (phóng sự), ảnh... về các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; phát hiện, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến ở các địa phương, đơn vị, gắn với phê phán những biểu hiện chưa tích cực, những việc làm sai trái ở các địa phương, đơn vị.

Báo Thái Bình có xã luận nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012); 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2012); có bài tuyên truyền nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012).

Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình phối hợp với các đơn vị liên quan làm phim tư liệu, phóng sự, tổ chức các cuộc trao đổi, toạ đàm; xây dựng kịch bản, chuẩn bị lực lượng, phương tiện kỹ thuật để phát thanh, truyền hình trực tiếp các hoạt động lớn theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (Cầu truyền hình, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - liệt sĩ; kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, khóa XV…)

5- Đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương đóng tại tỉnh tích cực đưa tin, bài (phóng sự) về các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm của tỉnh; tuyên truyền đậm nét kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và các địa phương, cơ sở.

Đề nghị các cấp uỷ đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm và chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và của các địa phương, đơn vị.

Quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị thường xuyên tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ theo chế độ quy định.

 

} Để b/c

 
Nơi nhận

- Ban Tuyên giáo TW

- Thường trực Tỉnh uỷ

- Các cơ quan liên quan (mục III);

- Các đ/c lãnh đạo Ban, Phòng TT

- Lưu VP Ban.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Vũ Văn Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

--------

- Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 9/7/2012)

- Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2012) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2012)

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Quản lý thị trường (03/7/1957 - 03/7/2012)

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2012)

- Đảng bộ và nhân dân Thái Bình ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

- Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

- Mỗi người dân Thái Bình hãy góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới

- Thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

- Xây dựng nông thôn mới - sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

- Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

- Tích cực hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2012”

- Nhiệt liệt chào mừng Triển lãm Mỹ thuật khu vực II Đồng bằng sông Hồng lần thứ XVII năm 2012

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Bình lần thứ V

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XVI

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam

- Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam

 

 

 

Ban tuyên giáo tỉnh ủy
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông