CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Lịch sử truyền thống
Tuyên giáo Thái Bình - Những chặng đường phát triển

   

         Mốc son chói lọi đánh dấu trang sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, mở ra chặng đường mới của cách mạng Việt Nam - đó là, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3/2/1930. Ngay sau ngày thành lập, Đảng đã thực sự coi trọng lãnh đạo công tác tư tưởng, chính trị, khoa giáo - mặt trận quan trọng hàng đầu của cách mạng. Đây chính là cơ sở cốt lõi để Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương ra đời, tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay.

         Thông qua tuyên truyền Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cứu nước, Đảng đã phát động phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, mà đỉnh cao là các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5 được dấy lên rộng khắp trong cả nước. Trên đà thắng lợi đó, Đảng chủ trương phát động phong trào quần chúng hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, kêu gọi chống chiến tranh, bảo vệ hoà bình, bảo vệ Liên bang Xô viết, ủng hộ phòng trao giải phóng dân tộc. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, hàng trăm cuộc đấu tranh của công nhân, nông dân, binh lính đã nổ ra quyết liệt trên nhiều tỉnh, thành phố khiến bọn thực dân và tay sai lúng túng, lo sợ; quần chúng phấn khởi, tin tưởng tìm đến với Đảng với cách mạng; cao trào cách mạng trong cả nước đã được mở ra, mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Tập tài liệu Ngày Quốc tế đỏ 1/8 chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và kịp thời của Trung ương về việc hình thành cơ quan tuyên truyền, cổ động, giáo dục đầu tiên của Đảng. Trên cơ sở những tài liệu và sự kiện lịch sử đặc biệt có ý nghĩa này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng và cũng là Ngày truyền thống Tuyên giáo của Đảng (sau khi hợp nhất Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương).

         Trải qua các thời kỳ lịch sử, công tác tuyên giáo đã hoàn thành vẻ vang các nhiệm vụ to lớn của Đảng giao cho. Mọi hoạt động của Đảng và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều có sự đóng góp tích cực, quan trọng của công tác tuyên giáo. Công tác tuyên giáo chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng, lãnh đạo giành chính quyền; góp phần quan trọng vào việc hình thành Cương lĩnh, đư­ờng lối, chính sách của Đảng; truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin, t­ư tư­ởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nư­ớc đến quần chúng, biến đường lối chính sách của Đảng thành hành động tự giác của hàng triệu quần chúng, thành cao trào cách mạng; đào tạo, bồi d­ưỡng các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng có đức, có tài, hết mực trung thành với lý tưởng cách mạng. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng trong việc hình thành, phát triển nhiều vấn đề lý luận, phục vụ cho công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước, mở đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc bước sang một trang mới.

         Là một bộ phận cấu thành của ngành công tác tuyên giáo của Đảng, hơn 80 năm qua, cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Công tác tuyên giáo tỉnh Thái Bình đã có sự phát triển, trưởng thành nhanh chóng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng  trong toàn bộ hoạt động của Đảng bộ tỉnh. Trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, công tuyên giáo đã góp phần tuyên truyền vận động cách mạng trong quần chúng, phát triển tổ chức, giáo dục lý tưởng cộng sản cho lớp cán bộ của Đảng, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhân dân. Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng lãnh đạo, mà đỉnh cao là 2 cuộc biểu tình ở Duyên Hà – Tiên Hưng và Tiền Hải năm 1930. Thực tế đó đã chứng minh, công tác tuyên giáo của Đảng bộ có sức mạnh to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhân dân; đi sâu, bám sát quần chúng để thấu hiểu những nguyện vọng của nhân dân; tập trung tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, kêu gọi nhân dân trong tỉnh đoàn kết, nhất tề đứng lên theo tiếng gọi của Đảng, động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân tạo nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng Tám. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Tỉnh ủy và những đóng góp tích cực của công tác tuyên giáo, chỉ trong thời gian ngắn (từ 18 - 23/8/1945), nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh đã vùng dậy giành chính quyền thành công. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám ở Thái Bình cũng chính là thắng lợi của công tác tư tưởng đã truyền bá lý tưởng cộng sản, chủ trương, đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng, ước mơ, khát vọng của dân tộc vào trong nhận thức quần chúng trở thành sức mạnh vô địch, thành hiện thực cách mạng. 

         Chặng đường 15 năm vận động cách mạng (1930 - 1945) để cùng cả nước đi tới thành công Cuộc cách mạng Tháng Tám đã dẫn đến sự ra đời chính quyền công nông, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam- kỷ nguyên nhân dân lao động làm chủ đất nước. Trên khắp mọi miền đất nước, nhân dân vô cùng phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Chủ Tịch Hồ Chí Minh, bắt tay vào xây dựng chế độ mới, xây dựng cuộc sống mới.

         Sau những ngày sôi động, bão táp của Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, công việc củng cố và xây dựng chính quyền cách mạng đặt ra cũng rất cấp bách, khẩn trương đối với toàn Đảng và toàn dân ta. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc kháng chiến, kiến quốc, cũng như phong trào cách mạng của tỉnh, từ Phòng thông tin tuyên truyền, Đội tuyên truyền xung phong và Đội văn nghệ, tháng 7 năm 1947, Ban Tuyên Huấn Tỉnh uỷ Thái Bình chính thức được thành lập với nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tham mưu cho cấp uỷ trên mặt trận tư tưởng, động viên nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Tháng 6/1952, Hội nghị Tuyên huấn toàn tỉnh được tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Tuyên – Văn – Giáo - Huấn; sau đó lại đổi thành Ban Tuyên huấn.

         Với những nỗ lực và quyết tâm cao, công tác tuyên giáo vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tập trung cho nhiệm vụ chống càn, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thực tế đã chứng minh, công tác tuyên giáo của Đảng bộ có sức mạnh to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhân dân trong tỉnh.

         Trong những năm chống Mỹ, cứu nước, công tác tuyên giáo đã tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thực hiện thống nhất Tổ quốc, hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ trong cả nước. Ở thời kỳ này, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng, tập hợp lực lượng, phát động và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước ở cả hai miền, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là những phong trào, với những khẩu hiệu rung động lòng người. Ở miền Bắc, có các phong trào thi đua, với những khẩu hiệu: “Sóng Duyên Hải, gió Đại Phong, cờ Ba Nhất”, “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”; “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Hai tốt”, “Chiếc gậy Trường Sơn”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”… Ở miền Nam, với các phong trào: “Thi đua ấp Bắc giết giặc lập công”, “Nắm thắt lưng địch mà bắn”, “Một tấc không đi, một li không rời”, “Năm xung phong”, “Dũng sĩ diệt Mỹ – Ngụy”, “Xuống đường đòi tự do, dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”... Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã được chuyển hoá bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

         Công tác tuyên giáo của Thái Bình trong những năm (1955 -1975) đã bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng bộ và phục vụ đắc lực cho cuộc chống Mỹ, cứu nước, góp phần cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hàng loạt các phong trào được thực hiện tốt ở Thái Bình như: “hậu phương thi đua với tiền tuyến”, phong trào “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “mỗi người làm việc bằng hai vì đồng bào miền Nam ruột thịt”, “ba sẵn sang”, “ba đảm đang”… đã động viên, huy động cao nhất sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc, làm nên quê hương năm tấn đầu tiên của miền Bắc ngay trong thời kỳ chống Mỹ ; góp phần cùng cả nước hoàn thành mục tiêu độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

         Sau khi đất nước thống nhất, các cấp ủy Đảng đã tiến hành  kiện toàn bộ máy tuyên huấn, thành lập Ban Tuyên huấn cơ sở. Bước vào sự nghiệp đổi mới, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách của cấp ủy chính quyền địa phương. Để tăng cường hơn nữa công tác Đảng, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước, ngày 28 tháng 5 năm 1987, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình có quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng vào Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy với tên gọi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng  kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

         Công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Thái Bình tiếp tục góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trước những biến động to lớn và phức tạp trên thế giới, trong nước cũng như ở địa phương, ngành Tuyên giáo đã kịp thời định hướng, xác định những nguyên tắc, quan điểm để phân tích đúng bản chất của sự kiện, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; khẳng định nền tảng tư tưởng, những vấn đề có tính nguyên tắc về tư tưởng chính trị của Đảng, về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam. Công tác Tuyên giáo của tỉnh đã coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nâng cao trình độ lí luận và nhận thức chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại một bước âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Qua đó, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, mơ hồ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm, tự lực tự cường; truyền thống nhân đạo, nhân văn được phát huy; văn hóa được bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, tạo nên sức phát triển mới với những thắng lợi to lớn, toàn diện và vững chắc, góp  phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

         Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện hội nhập quốc tế, ngành Tuyên giáo luôn nhận thức sâu sắc hơn vai trò của mình, có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế đấy mạnh phát triển kinh tế.

         Với phương châm “Hướng về cơ sở” ngành Tuyên giáo Thái Bình đã chủ động nắm bắt và phản ánh thông tin 2 chiều, trong dự báo tình hình diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những ý kiến đóng góp từ nhân dân và các tổ chức xã hội. Qua đó tinh thần dân chủ trong Đảng, trong nhân dân được phát huy, tư tưởng đã thực sự cởi mở trong đánh giá, phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Việc học tập và làm theo Tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả quan trọng.

         Những thành tựu to lớn trên ngành Tuyên giáo Thái Bình đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng ý chí, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; đẩy lùi được các tệ nạn xã hội, những hạn chế, tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, tạo nên sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong nhân dân. Qua đó, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

          Nhìn lại chặng đường cách mạng đã qua với biết bao khó khăn và thử thách, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ không ngừng phát triển và trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, hoà mình vào phong trào quần chúng, các thế hệ những người làm công tác tuyên giáo luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận Tư tưởng - Văn hoá của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi vì lý tưởng độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.

         Ghi nhận những đóng góp to lớn, xứng đáng của đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng bộ, trong những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân trong ngành tuyên giáo Thái Bình nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nói riêng đã nhiều lần được Trung ương, tỉnh, ngành, khen thưởng: Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2008; Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2001;Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2008; Bằng khen của Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương năm 2001, 2004; Bằng khen của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2002; Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2010; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2010;  Bằng khen của UBND tỉnh năm 2004, 2006…và nhiều phần thưởng cao quý khác của các bộ, ban, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tặng.

         Phát huy truyền thống vẻ vang, hơn 80 năm qua, bám sát nhiệm vụ của Đảng bộ, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới, đặc biệt để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Thái Bình thành tỉnh Nông thôn mới vào năm 2020, ngành tuyên giáo tập trung thực hiện một số vấn đề sau:

         1. Sáng tạo,chủ động trong thực hiện đường lối của Đảng, bám sát tình hình thế giới, thực tiễn trong nước và địa phương, dự báo và định hướng tư tưởng đúng, kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp.

         Trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, phục vụ việc xây dựng hướng đi riêng của tỉnh, phù hợp với lợi thế, điều kiện tự nhiên, xã hội của Thái Bình.

         Công tác tuyên giáo phải luôn bám sát tình hình thế giới và trong nước, luôn theo kịp và vượt trước sự vận động, đòi hỏi của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Cần coi trọng công tác phát triển lý luận, kết hợp chặt chẽ công tác nghiên cứu, tổng kết lý luận với công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho việc phát triển, hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cách mạng là cuộc đấu tranh quyết liệt chống lại các thế lực thù địch, là sự nỗ lực vượt bậc trong cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới. Nó không thể diễn ra bình lặng, thẳng tắp mà luôn quanh co, khúc khuỷu, có những bước ngoặt, biến động phức tạp kèm theo những tác động về tư tưởng tới mọi người. Bởi vậy, công tác tuyên giáo cần bám sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dự báo chiều hướng phát triển để đinh hướng tư tưởng đúng và kịp thời. Định hướng đúng và kịp thời thì thống nhất được tư tưởng và hành động, phát huy được các nhân tố tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực, làm cho cách mạng phát triển thuận lợi.

         Bên cạnh đó, công tác tuyên giáo cần phải coi trọng và quan tâm tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn chưa thành công, rút ra những bài học kinh nghiệm để tránh rủi ro, thất bại, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từ thực tiễn hoạt động, để công tác Tuyên giáo phát huy tốt hơn nữa vị trí, chức năng và vai trò tham mưu với Tỉnh ủy có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, điều có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, đề cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đổi mới tư duy về công tác tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay không phải chỉ "đi trước" một bước, mà còn phải nỗ lực "đi cùng", "đi sau" ("đi trước" để dẫn đường, định hướng, "đi cùng" để vận động, giải thích, "đi sau" để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm), tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội trong nhận thức cũng như hành động, quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong công cuộc CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới hiện nay.

         2. Luôn giữ vững và phát huy thế chủ động, tiến công trên mặt trận tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, biểu dương và phê bình, lấy “xây” là chính.

         Trên mặt trận tư tưởng, hàng ngày phải hướng dẫn tư tưởng, hành động của nhân dân, đấu tranh chống lại các thủ đoạn xảo quyệt và các luận điệu thù địch, những tư tưởng, quan điểm sai trái. Do vậy, công tác tuyên giáo phải giữ vững và phát huy thế chủ động, không thể thụ động, né tránh, bỏ trống trận địa tư tưởng. Phải bám sát thực tiễn, có sự phân tích lý luận, chính trị đúng, dự kiến được sự phát triển của tình hình chính trị, tư tưởng từng thời gian, đề ra phương hướng công tác tư tưởng đúng đắn, dân chủ, đấu tranh không khoan nhượng với những luận điệu thù địch. Nâng cao tính thuyết phục, mở rộng đối thoại trong đấu tranh tư tưởng đối với những người có quan điểm sai trái.

         3. Công tác tuyên giáo phải gắn liền với công tác tổ chức, với sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên và với phong trào cách mạng của quần chúng, nói đi đôi với làm.

         Gắn liền công tác tuyên giáo với công tác tổ chức, với phong trào quần chúng là thái độ gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở. Nói cách khác, cần quán triệt sâu sắc phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Đảng viên đi trước không có nghĩa là đơn độc một mình mà phải lôi cuốn được quần chúng. Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Đồng thời, đẩy mạnh  việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xác định đây là nội dung quan trọng, một trong những nhiệm vụ và giải pháp cơ bản hàng đầu của công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành về công tác tuyên giáo. Điều đó có ý nghĩa và vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả của mặt công tác này.

         4. Đề cao tính khoa học, thực hiện dân chủ trong sinh hoạt tư tưởng; đấu tranh kịp thời, có hiệu quả với các tư tưởng thù địch, các biểu hiện và hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

         Đảng ta luôn nhấn mạnh, tính khoa học là một nguyên tắc cơ bản của công tác tư tưởng. Do đó, công tác tuyên giáo phải xuất phát từ những nguyên lý cơ bản, khoa học của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm cơ sở để giải thích các vấn đề do thực tiễn đặt ra một cách có căn cứ khoa học, thuyết phục được quần chúng để họ hành động tự giác và có hiệu quả. Tính khoa học còn thể hiện trong việc phản ánh đúng hiện thực, quy luật vận động khách quan.

         Thái độ của Đảng là nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói đúng, nói rõ sự thật cho nhân dân biết, không che đậy. Công tác tuyên giáo cần nói cả thắng lợi của cách mạng để phát huy, khó khăn, khuyết điểm, nguyên nhân để khắc phục, không “tô hồng”, cũng không “bôi đen”. Việc biểu dương hay phê phán một cá nhân, một tập thể cũng phải đúng mức, tôn trọng sự thật. Việc trình bày sự thật nhiều khi gắn với phê bình, tự phê bình nên đòi hỏi sự trung thực, dũng cảm, có tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

         Bên cạnh đó, cần đa dạng hơn những hình thức đối thoại, thảo luận dân chủ, cởi mở với các tầng lớp nhân dân để hiểu được nhận thức và tâm trạng của người dân, trả lời đúng các vấn đề mà họ quan tâm, giải đáp được những băn khoăn, thắc mắc của họ. Thực hiện dân chủ trong công tác tuyên giáo cũng là một biện pháp quan trọng để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng, chống quan liêu, xa thực tế, ngăn ngừa và hạn chế sai lầm.

         5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên giáo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành trong khối binh chủng tư tưởng.

         Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng Đảng, cũng như đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Thắng lợi của cách mạng nước ta là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố, nhưng nhân tố tất yếu, khách quan có ý nghĩa quyết định là sự lãnh đạo của Đảng.

         Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng phải có những nội dung phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của đa số nhân dân, có phương thức chuyển tải thích hợp, thì mới tạo nên ý chí sắt đá, sức mạnh tinh thần và vật chất to lớn của cả dân tộc. Chỉ có thể phát huy được vai trò lớn lao của quần chúng, biến động cơ, tư tưởng của họ thành sức mạnh vật chất, khi công tác tư tưởng gắn kết chặt chẽ với tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

         Các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò hết sức to lớn trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là biểu dương kịp thời những gương "người tốt, việc tốt", những nhân tố điển hình, tiên tiến đã tạo ra sự cổ vũ, khích lệ to lớn đối với đông đảo quần chúng nhân dân. Công tác giáo của Đảng chỉ thực sự phát huy vai trò, tác dụng khi biết khơi dậy trách nhiệm pháp lý và đạo đức của mọi công dân.

         6. Hướng mạnh về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khơi dậy vai trò, trách nhiệm của nhân dân, góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

         Thực tế cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền chưa có mối quan hệ máu thịt với nhân dân, chưa thấu hiểu tư tưởng, tâm trạng, tình cảm của nhân dân và công tác tuyên giáo của cấp ủy đó không được tiến hành thường xuyên, kịp thời, thì nơi đó thường có nguy cơ trở thành "điểm nóng" hơn, nhất là khi chịu thêm sự tác động tiêu cực của những nhân tố chủ quan và khách quan khác.

         Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, công bằng và dân chủ hóa xã hội từng bước được thực hiện rộng rãi là cơ sở vật chất và tinh thần vững chắc nhất đối với việc củng cố niền tin, nâng cao tính tích cực chính trị của họ, cũng như đối với việc phát huy vai trò, tác dụng của công tác tuyên giáo. Bởi vậy, cùng với các nhiệm vụ chính trị khác, công tác tuyên giáo phải tích cực góp phần chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

         7. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp có phẩm chất, năng lực, trình độ và bản lĩnh vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với chế độ, với sự nghiệp cách mạng, thường xuyên gắn bó máu thịt với nhân dân.

         Công tác tuyên giáo là của toàn Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên giáo là nhiệm vụ của tất cả các đảng viên, các cấp ủy Đảng, các tổ chức đảng mà trước hết là của bí thư cấp ủy và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tuyên giáo.

         Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam cho thấy, những thành tựu đạt được trong công tác tư tưởng của Đảng luôn gắn bó trực tiếp với sự lớn mạnh và trưởng thành không ngừng của đội ngũ cán bộ tư tưởng, lý luận của Đảng. Bởi vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo của Đảng có phẩm chất, năng lực và trình độ, có bản lĩnh và tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng là bài học vô cùng quan trọng trong trong mọi thời kỳ cách mạng của tỉnh. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, coi việc đầu tư cho công tác tư tưởng - văn hoá là đầu tư chiến lược vì con người, vì sự phát triển ổn định, bền vững.

  

 

BTGTU
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông