CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Lịch sử truyền thống
Tóm tắt thành tích của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

   

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1- Đặc điểm tình hình

- Quá trình thành lập:

 Cùng với sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Bình, ngành Tuyên giáo của Đảng bộ đã trải qua một chặng đường vẻ vang, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Từ những ngày đầu cách mạng, mặc dù chưa hình thành cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo, song công tác tuyên truyền, giáo dục với nhiều hình thức phong phú đã góp phần quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam, cổ vũ quần chúng nhân dân hướng theo ngọn cờ cách mạng do Đảng  lãnh đạo, mà đỉnh cao là 2 cuộc biểu tình ở Duyên Hà - Tiên Hưng và Tiền Hải năm 1930, tiếp đó là cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân, góp phần cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử.

Từ Phòng thông tin tuyên truyền, Đội tuyên truyền xung phong và Đội văn nghệ, tháng 7 năm 1947, Ban Tuyên huấn Tỉnh uỷ Thái Bình chính thức được thành lập với nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tham mưu cho cấp uỷ trên mặt trận tư tưởng, động viên nhân dân tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp. Tháng 6/1952, Hội nghị Tuyên huấn toàn tỉnh được tổ chức công bố quyết định thành lập Ban Tuyên - Văn - Giáo - Huấn; sau đó đổi thành Ban Tuyên huấn.

Sau khi đất nước thống nhất, các cấp ủy Đảng đã tiến hành  kiện toàn bộ máy tuyên huấn, thành lập Ban Tuyên huấn cơ sở. Để tăng cường hơn nữa công tác Đảng, đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới đất nước, ngày 28 tháng 5 năm 1987, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình có quyết định sáp nhập Ban Khoa giáo, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng vào Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy với tên gọi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, đáp ứng  kịp thời nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Trụ sở chính:

Số 02 - đường Trần Hưng Đạo - Thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

- Cơ cấu tổ chức:

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ có 33 cán bộ, bao gồm 1 Trưởng ban, 3 Phó Ban, 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị trực thuộc, gồm:

+ Phòng Tuyên truyền.

+ Phòng Giáo dục lý luận chính trị - Lịch sử đảng.

+ Phòng Khoa giáo.

+ Phòng Văn hoá văn nghệ.

+ Văn phòng.

+ Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo.

 Trong số đó:

+ Về trình độ  chuyên môn: tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân có 27 đồng chí (tỉ lệ 82%)

+ Về trình độ lý luận: cử nhân và cao cấp lý luận chính trị có 11 đồng chí (tỉ lệ 33%), số còn lại đều có trình độ trung cấp hoặc sơ cấp.

     - Cơ sở vật chất: Trụ sở của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng nằm chung trong khuôn viên của Tỉnh uỷ

- Tổ chức Đảng, đoàn thể:

Do tính chất đặc thù, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được thành lập Đảng bộ. Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, gồm 3 chi bộ với 28 đảng viên (100% cán bộ biên chế); Các tổ chức đoàn thể của cơ quan bao gồm: Công đoàn cơ quan, Hội cựu chiến binh, Hội khuyến học, Phân đoàn thanh niên chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ cơ quan và các đoàn thể cấp trên.

- Những thuận lợi và khó khăn của Ban trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

+ Thuận lợi: Thái Bình là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, vị trí, vai trò của công tác Tuyên giáo đã được khẳng định trong qúa trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đội ngũ lãnh đạo Ban năng động, sáng tạo, đội ngũ cán bộ, chuyên viên số đông đã có thâm niên công tác trong ngành, vững về chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình trong công tác.

+ Khó khăn: Yêu cầu đòi hỏi đối với công tác Tuyên giáo ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng có những diễn biến phức tạp, có nhiều kênh thông tin đa chiều; trong khi đó khả năng đáp ứng nhanh nhạy, sắc bén của đội ngũ còn có những hạn chế nhất định; Đảng và Nhà nước chưa có cơ chế chính sách đãi ngộ phù hợp nên chưa thu hút được nhiều cán bộ có chuyên môn giỏi về ngành Tuyên giáo.

2. Chức năng, nhiệm vụ.

a) Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng - văn hóa, khoa giáo, biên soạn Lịch sử Đảng bộ địa phương.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh ủy.

b) Nhiệm vụ :

* Nghiên cứu, đề xuất

 Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa trên địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Tỉnh ủy phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên giáo, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

- Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

- Tham gia với chính quyền địa phương trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết công tác tuyên giáo.

* Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của Trung ương và của Tỉnh ủy. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo cấp ủy cấp dưới, các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở; hướng dẫn kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lí.

- Sưu tầm biên soạn lịch sử Đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử đảng bộ các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

*Thẩm định, thẩm tra:

 Đề án của các cơ quan đảng, nhà nước, tổ chức đoàn thể của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng- văn hóa, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy.

* Phối hợp:

- Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức khoa học và văn nghệ sỹ ở địa phương. Phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy đề xuất chủ trương đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, quản lý, thu hút, đãi ngộ nhân tài.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

- Phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Ban tuyên giáo các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

* Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao:

-  Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, các hội văn học- nghệ thuật, hội nhà báo đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo nội dung giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, trường chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương.

- Giúp Tỉnh ủy chỉ đạo công chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong sinh viên, học sinh ở địa phương.

- Thực hiện các công công việc khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

II/ THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Chặng đường hơn 80 năm qua với đầy khó khăn thử thách nhưng cũng rất vinh dự tự, hào của các thế hệ làm công tác tuyên giáo của đảng bộ Thái Bình, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo không ngừng lớn mạnh có nhiều đóng góp to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng chung của tỉnh và của cả nước trong hai cuộc kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc và trong công cuộc đổi mới hiện nay.

 Thực tế đã chứng minh, công tác tuyên giáo của Đảng bộ có sức mạnh to lớn, thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt tình cách mạng của quần chúng nhân dân trong tỉnh mà đỉnh cao là hai cuộc biểu tình ở Duyên Hà - Tiên Hưng và Tiền Hải năm 1930, chống lại thực dân, phong kiến tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945. Tiếp đó là hàng loạt các phong trào: “diệt giặc đói, giặc dốt”; phong trào hậu phương thi đua với tiền tuyến, giành đỉnh cao 5 tấn thóc/ha đầu tiên trên miền Bắc; phong trào “thóc thừa cân, quân vượt mức”… góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

Bước vào sự nghiệp đổi mới, ngành Tuyên giáo Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, từng bước đổi mới phương thức hoạt động, năng động, sáng tạo, bám sát thực tiễn để tuyên truyền, phổ biến kịp thời những quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, chủ trương, chính sách của cấp ủy chính quyền địa phương.

Trước những biến động to lớn và phức tạp trên thế giới, trong nước cũng như ở địa phương, ngành Tuyên giáo đã kịp thời định hướng, xác định những nguyên tắc, quan điểm để phân tích đúng bản chất của sự kiện, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác cách mạng, vạch trần các thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, góp phần làm thất bại một bước âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Việc tăng cường công tác giáo dục và bồi dưỡng chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định nền tảng tư tưởng, những vấn đề có tính nguyên tắc về tư tưởng chính trị của Đảng, về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; đồng thời nâng cao trình độ lí luận và nhận thức chính trị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, uốn nắn những tư tưởng lệch lạc, mơ hồ; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu quê hương, đất nước, tinh thần dám nghĩ, dám làm, tự lực tự cường; truyền thống nhân đạo, nhân văn được phát huy; văn hóa được bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống.

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện hội nhập quốc tế, ngành Tuyên giáo luôn nhận thức sâu sắc hơn vai trò của mình, có nhiều giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, triển khai thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục đã thực sự góp phần nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo khí thế đấy mạnh phát triển kinh tế.

Với phương châm “Hướng về cơ sở” ngành Tuyên giáo Thái Bình đã chủ động nắm bắt và phản ánh thông tin 2 chiều, trong dự báo tình hình diễn biến tình hình tư tưởng của các tầng lớp nhân dân; tập trung nghiên cứu, tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những ý kiến đóng góp từ nhân dân và các tổ chức xã hội. Qua đó tinh thần dân chủ trong Đảng, trong nhân dân được phát huy, tư tưởng đã thực sự cởi mở trong đánh giá, phê bình, tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2). Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”, đã phát huy thực sự được quyền làm chủ của nhân dân trong việc thảo luận và đề ra chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong việc tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các chủ trương của cấp trên đã tạo được sự thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng và đạt được kết quả quan trọng.

Những thành tựu to lớn trên ngành Tuyên giáo thái bình đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, thống nhất nhận thức, tư tưởng và hành động, xây dựng ý chí, quyết tâm trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh; đẩy lùi được các tệ nạn xã hội, những hạn chế, tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, tạo nên sự đồng thuận trong Đảng bộ và trong nhân dân. Qua dó, góp phần tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của công nghệ thông tin có ảnh hưởng không nhỏ đến tư tưởng, nhận thức của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường; các thế lực thù địch, các phần tử phản động trong và ngoài nước thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc tăng cường chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn cũng như việc xây dựng nông thôn mới hiện nay; để đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh những kết quả đạt được đã, đang nảy sinh những mâu thuẫn tất yếu cần được giải quyết, đó là những yếu tố tạo nên bức xúc, đe doạ an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình trong nước và trên thế giới, những vấn đề mới về tư tưởng xã hội nảy sinh, để không bị thụ động, ngành Tuyên giáo phải chủ động nắm bắt, phân tích tình hình thực tiễn, chủ động tham mưu, giải quyết, không để xảy ra các “điểm nóng”, những bức xúc nổi cộm về tư tưởng - xã hội. Coi trọng và quan tâm tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn chưa thành công, rút ra những bài học kinh nghiệm để tránh rủi ro, thất bại, góp phần ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Từ thực tiễn hoạt động, để công tác Tuyên giáo phát huy tốt hơn nữa vị trí, chức năng và vai trò tham mưu với Tỉnh ủy có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, điều có ý nghĩa quyết định là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, đề cao trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đổi mới tư duy về công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay không phải chỉ "đi trước" một bước, mà còn phải nỗ lực "đi cùng", "đi sau" ("đi trước" để dẫn đường, định hướng, "đi cùng" để vận động, giải thích, "đi sau" để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm), tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội trong nhận thức cũng như hành động, quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong công cuộc CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm. Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xác định đây là nội dung quan trọng, một trong những giải pháp cơ bản hàng đầu của công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần xã hội, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị. Chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ và năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, điều kiện làm việc, coi việc đầu tư cho công tác tư tưởng - văn hoá là đầu tư chiến lược vì con người, vì sự phát triển ổn định, bền vững. Tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các cấp, các ngành về công tác tư tưởng - văn hoá. Điều đó có ý nghĩa và vai trò quyết định trực tiếp đến hiệu quả của mặt công tác này.

III/ NHỮNG HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Với những thành tích trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái bình đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

* Cấp Trung ương

- Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2008.

- Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2001.

- Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2008.

- Cờ đơn vị tiêu biểu xuất sắc của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2007, 2009.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011.

- Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2008.

- Bằng khen của Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương năm 2001, 2004.

- Bằng khen của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh năm 2002.

- Bằng khen của Bộ Y Tế năm 2010.

* Cấp tỉnh

- Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2010.

- Bằng khen của UBND tỉnh năm 2004, 2006.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng đơn vị xuất sắc năm 2001, 2007.

- Nhiều bằng khen của các cơ quan, ban ngành Trung ương.

-  Cờ của Tỉnh uỷ tặng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2003 -2007.

- Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2008 - 2009.

 

 

BTGTU
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông