CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Báo cáo viên - văn bản chỉ đạo
Hướng dẫn số 28- HD/BTGTW, ngày 28/01/2008 thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục đổi mới và nâng cao công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

   
             

Ngày 15/10/2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) đã ban hành Chỉ thị số 17- CT/TW ''về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới'', Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1.Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng, phát huy cao độ ưu thế, hiệu quả của tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên.., tuyên truyền viên cùng với các phương tiện thông tin tuyên truyền khác tạo nên sức mạnh tổng hợp để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới.

2. Trên cơ sở đánh giá đúng kết quả và những hạn chế, khuyết điểm của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên quả 30 năm thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW và 10 năm thực hiện Thông báo số 71-TB/TW, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban bí thư Trung ương. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng,tạo sự chuyên biến toàn diện về hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trước yêu cầu mới.

3. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW phải được tiến hành nghiêm túc và triển khai sâu rộng trong các tổ chức đảng, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết và tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị.

II. Nội dung thực hiện

1. Các cấp uỷ tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo các viên, tuyên truyên viên cần đánh giá khách quan mức độ nhận thức của cấp ủy, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ về xây dựng, củng cố, kiện toàn và tổ chức quản lý, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng; nội dung, phương thức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm của công tác tuyên truyền miệng hiện nay.

- Đánh giá công tác tuyên truyền miệng trong 30 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW và 10 năm thực hiện thông báo 71-TB/TW, bên cạnh khẳng định những kết quả đã đạt được, cần tập trung phân tích và làm rõ những yếu kém, hạn chế và khuyết điểm lớn nhất của địa phương, đơn vị trên các mặt: Lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trước hết là bí thư, tham mưu của ban giáo các cấp; công tác tổ chức, quản lý và đào tạo, bồi dưỡng, chế độ, chính sách. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên hiện nay, cấp nào, khâu nào là yếu kém nhất: đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở mức độ nào?

- Nêu các giải pháp cụ thể, thiết thực để đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, biện pháp khắc phục thông tin một chiều; củng cố và tăng cường công tác tuyên truyền gắn với cơ sở.

2. Tổ chức nghiên cứu quán triệt Chi thị 17-CT/TW của ban Bí thư Trung ương trong cán bộ, đảng viên phải đáp ứngyêu cầu tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng,và sự cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Quá trình thực hiện Chỉ thị phải tạo chuyển biến mạnh mẽ sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng bảo vệ đường lối, nghị quyết của Đảng, góp phần thực hiên thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.

3. Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới cần làm tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

- Ban Tuyên giáo các cấp, tham mưu cho cấp uỷ tổ chức quán triệt sâu sắc và thực thi nghiêm túc gắ với thực tiễn và yêu cầu ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Công tác tuyên truyền miệng phải tập trung cho cơ sở, từ yêu cầu và thực tiễn ở cơ sở để bổ sung và đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền miệng theo hướng vừa đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và dần dần, vừa nâng cao tính chiến đấu, tính định hướng và giáo dục thuyết phục, củng cổ nhận thức, cổ vũ hành động cách mạng, nhân cái đẹp, đẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần xây dựng môi trường xã hội lạc quan, lành mạnh.

- Cân đối các nội dung cung cấp thông tin trong từng kỳ Hội nghị báo cáo viên. Chú trọng biểu dương, tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

- Găn kết chặt chẽ giữa tuyên truyền với đối thoại thực hiện thông tin nhiều chiều phát huy đân chủ trong thông tin, nắm bắt diễn biến tâm trạng, tư tưởng và giải đáp kịp thời những vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Vận dụng linh hoạt phong phú các phương pháp, hình thức tuyên truyền, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật hiện đại để tăng tính hấp dẫn và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng...

- Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức và quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên theo hệ thống từ Trung ương đến các tổ chức cơ sở đảng trong hệ thống chính trị. Trong thời gian tới cần tập trung củng cố, kiện toàn Ban Tuyên giáo cơ sở. Chú trọng công tác quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị và nghiệp vụ, chuyên môn đặc biệt là trình độ ''viết và nói'' cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Củng cố, sắp xếp, lại đội ngũ theo phương châm coi trọng chất lượng và có đủ số lượng cần thiết, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Cần thống nhất chế độ phụ cấp cho cán bộ Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn mức thù lao thỏa đáng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, đảm bảo phù hợp với thực tế để động viên, thụ hút được những người có tâm huyết, thực sự có năng lực làm công tác tuyên truyền miệng.

- Vụ Tổ chức và cán bộ, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tham mưu giúp Bạn Tuyên giáo Trungựơng phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn đổi mới và kiện toàn tổ chức bộ máy, thống nhất tên gọi, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo các tỉnh, thành phố.

- Văn phòng Ban, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo tham mưu giúp Ban Tuyên giáo Trung ương và Văn phòng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan hướng dẫn bổ sung, ban hành chê độ chính sách và bảo đảm các điều kiện hoạt động cho báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp phù hợp với tình hình mời; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện ngân sách cho công tác tuyên truyền miệng theo quy định của Luật Ngân sách và các quy định hiện hành.

III. Tổ chức thực hiện

1. Các cấp uỷ Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và hướng dẫn thực hiện Chỉ đại số 17-CT/TW đối với cán bộ chủ chốt, các tổ chức đảng và các ngành, đoàn thể ở đơn vị mình.

2. Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị 17-CT/TW cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo các tỉnh thành phố; Đảng uỷ trực thuộc Trung ương và đội ngũ báo cáo viên do Trung ương quản lý.

- Kiểm tra, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Chỉ thị, theo dõi việc cấp thẻ và quản lý hoạt động của đội ngũ qua thẻ báo cáo viên.

- Duy trì nề nếp, chế độ cung cấp thông tin qua Hội nghị báo cáo viên định kỳ ở tất cả các cấp.

- Biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ: Thông báo nội bộ, Sổ tay báo cáo viên, Tạp chí báo cáo viên… tổ chức bồi dưỡng, tập huấn chuyên đề và nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

- Kiểm tra, đôn đốc Ban Tuyên giáo, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo cụ thể, thành phố và Đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng, sơ kết 6 tháng, tổng kết hàng năm và báo cáo kết quả với Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Ban Tuyên giáo các cấp, Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo các tỉnh, thành phố, các cơ quan và Đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức quán triệt Chỉ thị tới các tổ chức cơ sở đảng, tham mưu giúp cấp uỷ tổ chức tốt Hội nghị Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW và 10 năm thực hiện Thông báo 71-TB/TW, theo dõi, chi đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ tới số 17-CT/TW và báo cáo định kỳ lên cấp trên.

4. Ban Tuyên Giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp có trách nhiệm quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TW. Việc thực hiện Chỉ thị gắn với nhận xét đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

5. Thời gian tổ chức quán triệt đến tháng 6/2008.

Chỉ thi số 17-CT/TW ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Ban Bí thư Trung ương ''về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu qủa công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới'' là văn bản rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh và đưa chất lượng công tác tuyên truyền miệng lên một bước mới, góp phần thực hiện một nhiệm vụ của công tác tư tưởng của Đảng trước yêu cầu mới. Ban Tuyên giáo các cấp, các ngành cần tham mưu giúp cấp uỷ triển khai quán triệt sâu sắc và kiểm tra thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Đã ký

Phùng Hữu Phú

           
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông