CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Khoa giáo - XHKhac
10 năm xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

    Ngày 01/4/2002, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 04-KL/TU về xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, những năm qua, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt những kết quả quan trọng.

Nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương xây dựng, phát triển TTHTCĐ xã, phường, thị trấn được nâng lên rõ rệt. Các cấp chính quyền, các đoàn thể và tổ chức kinh tế - xã hội đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, kinh phí, tạo điều kiện cho các trung tâm hoạt động ngày càng có hiệu quả. Nội dung chương trình học tập ở các trung tâm đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 10 năm qua, TTHTCĐ thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, công nghiệp; tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là ở khu vực nông thôn. Trong 5 năm (2007-2012), trung bình mỗi năm các trung tâm đã huy động được trên 1,3 triệu lượt người học. Riêng năm 2011, toàn tỉnh mở được 13.564 buổi học, huy động hơn 1,5 triệu lượt người tham gia học tập. Qua kiểm tra, đánh giá, xếp loại của Phòng Giáo dục - đào tạo và Hội Khuyến học các huyện, thành phố, năm 2011 có 158/286 trung tâm xếp loại tốt (chiếm tỷ lệ 55,2%, tăng 17,3% so với năm 2007); 125/286 trung tâm xếp loại khá (chiếm tỷ lệ 43,7%); 1,1% trung tâm xếp loại trung bình; không có trung tâm xếp loại yếu, kém. Quỳnh Phụ, Đông Hưng, Thái Thụy… là những huyện có nhiều TTHTCĐ hoạt động có hiệu quả.

* Một số hạn chế: Một số cấp ủy, chính quyền cơ sở và cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng, đầy đủ về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của TTHTCĐ; do đó chưa tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện cho trung tâm hoạt động. Chương trình học tập của một số trung tâm chưa phân định rõ nội dung học với công việc thường xuyên của các ban, ngành, đoàn thể. Hình thức tổ chức học tập ở một số nơi còn đơn điệu, nội dung chưa thực sự phù hợp với nhu cầu người học. Hoạt động thư viện của một số trung tâm còn yếu. Ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm nên gặp nhiều khó khăn trong điều hành, chỉ đạo hoạt động. Đội ngũ giảng viên của các trung tâm đông về số lượng, nhiệt tình, tâm huyết với công việc nhưng phương pháp giảng dạy còn có mặt hạn chế. Công tác kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động của TTHTCĐ chưa thường xuyên, liên tục. Mặt khác, mô hình Ban quản lý TTHTCĐ trên địa bàn tỉnh không thống nhất; việc chỉ đạo thí điểm các mô hình TTHTCĐ kết hợp nhà văn hóa, thư viện, bưu điện văn hóa xã còn bất cập nên không tận dụng được nguồn lực giúp trung tâm phát triển bền vững.

* Nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện trong thời gian tới:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối kết hợp giữa MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể đối với hoạt động của TTHTCĐ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Đơn vị xã hội học tập cấp cơ sở; thực hiện tốt các mục tiêu theo Đề án xây dựng xã hội học tập của tỉnh giai đoạn 2010 - 2015.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận 04-KL/TU; Thông tri 22-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng TTHTCĐ xã, phường, thị trấn; đổi mới phương thức, nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của trung tâm phải thiết thực, cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, địa phương.

- Chú trọng xây dựng chương trình, kế hoạch; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong Ban quản lý và giảng viên tại các trung tâm. Thực hiện tốt công tác dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho nhân dân, đặc biệt quan tâm đến lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của TTHTCĐ, tạo cơ hội cho mọi người được học tập, tiếp cận, cập nhật các thông tin, kiến thức... Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với ngành Giáo dục - đào tạo, Hội khuyến học làm nòng cốt liên kết các lực lượng xã hội cùng tham gia xây dựng, phát triển các TTHTCĐ. Chủ động liên hệ với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài tỉnh để Trung tâm thật sự là cầu nối chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ sở đào tạo nghề, giới thiệu lao động, việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.

- Phát huy tinh thần dân chủ, sáng tạo; tích cực tuyên truyền, vận động các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh, các nhà hảo tâm, tranh thủ các tổ chức quốc tế ủng hộ, tài trợ và đầu tư trang thiết bị cho các trung tâm. Rà soát, đánh giá việc thực hiện hệ thống chính sách hiện có; điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ, bồi dưỡng cho việc đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất kỹ thuật của các trung tâm, thực hiện cơ chế chính sách phù hợp đối với cán bộ chuyên trách và đội ngũ giảng viên kiêm chức, hỗ trợ kinh phí đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên...

- Hoàn thiện mô hình TTHTCĐ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; qua đó, phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ con người, hỗ trợ thực hiện các dự án, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá xếp loại về tổ chức, hoạt động của các TTHTCĐ. Từ đó, kịp thời phát hiện, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo; đồng thời, khắc phục những tồn tại, yếu kém ở các địa phương, đơn vị. 

BTGTU
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông