CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Khoa giáo - XHKhac
Chỉ thị số 11-CT/TU của BTV Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020"

    ...

TỈNH UỶ THÁI BÌNH

*

Số 11-CT/TU

                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                 Thái Bình, ngày 29 tháng 5 năm 2012

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ

về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị                                        "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ                             về thể dục, thể thao đến năm 2020"

-----

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực và có hiệu quả của các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội và đông đảo nhân dân, công tác thể dục, thể thao của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, ngày càng mở rộng tới các đối tượng và địa bàn với nhiều hình thức đa dạng; đến nay toàn tỉnh có trên 26% dân số thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. Công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học được chú trọng hơn. Thể thao thành tích cao có bước phát triển, phát huy những môn thể thao thế mạnh truyền thống của địa phương, nhiều năm liền giữ vững thành tích thi đấu cấp quốc gia và đóng góp vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu các giải thể thao khu vực và quốc tế.

 Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp uỷ đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác thể dục, thể thao. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao không đồng đều giữa các địa phương, khu vực. Chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong học sinh, sinh viên còn hạn chế. Thể thao thành tích cao phát triển thiếu bền vững. Công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao chậm đổi mới. Ngân sách nhà nước đầu tư cho thể dục, thể thao còn thấp; cơ sở vật chất chưa đáp ứng yêu cầu. Xã hội hoá hoạt động thể dục, thể thao chưa được đẩy mạnh.

Để phát huy thành tích đã đạt được, kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 01-12-2011 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020", Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1- Tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thể dục, thể thao. Tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và mỗi người dân trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ công tác thể dục, thể thao. Xác định rõ phát triển thể dục, thể thao là một yêu cầu khách quan của xã hội góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chung tay xây dựng nông thôn mới.  

2- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển mạnh thể dục, thể thao của tỉnh đến năm 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục thể chất và thể thao trong trường học. Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên các địa bàn, đối tượng dân cư; phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh có 35% dân số trở lên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao. Chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng thể thao; duy trì và phát huy kết quả thể thao thành tích cao, tiếp tục nâng cao vị thế của thể thao Thái Bình trong bảng xếp hạng toàn quốc. Đổi mới tổ chức, quản lý, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công tác thể dục, thể thao trong giai đoạn mới.

Tăng cường cơ sở vật chất và các điều kiện cho công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao. Quy hoạch và dành đất cho hoạt động thể dục, thể thao; bố trí sân tập, các không gian cho hoạt động thể dục, thể thao và trang thiết bị luyện tập phù hợp với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh nguồn ngân sách Nhà nước cần đẩy mạnh xã hội hoá nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội đầu tư có hiệu quả cho công tác thể dục, thể thao. Xây dựng, kiện toàn các câu lạc bộ, điểm luyện tập thể dục, thể thao trong cộng đồng dân cư. Mở rộng liên kết với các tỉnh, trung tâm thể thao lớn trong toàn quốc, các nước trong khu vực để đào tạo, xây dựng lực lượng vận động viên, huấn luyện viên có đủ trình độ tham gia thi đấu các giải thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hỗ trợ nguồn lực, đầu tư, cung ứng các dịch vụ thể dục, thể thao theo quy định.

3- Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị gắn với Quy hoạch phát triển văn hoá, thể thao và du lịch của tỉnh giai đoạn 2012 - 2020 và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực, tự giác tham gia phong trào luyện tập thể dục, thể thao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Chỉ thị này được phổ biến, quán triệt đến chi bộ.

 

 

Nơi nhận:

để báo cáo,

 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng

- Ban Tuyên giáo Trung ương                  

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Các huyện, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc TU,

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh,

- Các đồng chí Tỉnh uỷ viên,

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hồng Diên

 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông