CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Khoa giáo - khoa giáo cơ sở
Công văn số 409-CV/BTGTU về việc định hướng hoạt động của Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở

    ...

TỈNH ỦY THÁI BÌNH

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 409-CV/BTGTU

''v/v định hướng hoạt động của Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở"

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Thái Bình, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

 

 

Kính gửi: Ban Tuyên giáo các Huyện, Thành ủy

 

Những năm qua, Tổ khoa giáo đã phát huy được vai trò tham mưu, giúp việc cho Ban Tuyên giáo Đảng uỷ cơ sở; bám sát định hướng của các cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, chuyển biến trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về các lĩnh vực khoa giáo. Hầu hết Tổ khoa giáo cơ sở cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu; các thành viên tham gia có uy tín, phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc. Trong hoạt động đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc ở địa phương. Vì vậy, việc sơ kết, tổng kết và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo có nhiều thuận lợi; thông tin hai chiều được tăng cường, phản ánh kết quả trở lại nhanh chóng hơn, giúp cấp uỷ nắm bắt, chỉ đạo tình hình ở cơ sở toàn diện hơn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương.  

Tuy nhiên, hoạt động của Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường, thị trấn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tuy đảm bảo về số lượng nhưng các thành viên trong Tổ khoa giáo hầu hết kiêm nhiệm, cán bộ có trình độ đại học trở lên còn ít, một số đồng chí tuổi cao, sức khoẻ yếu. Sự phối hợp hoạt động giữa các thành viên trong việc nắm tình hình, diễn biến tư tưởng trong nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền giải quyết những tồn tại, bức xúc trong lĩnh vực khoa giáo còn hạn chế. Định hướng hoạt động của các cấp ủy đảng, chính quyền chưa kịp thời, thường xuyên; nhất là định hướng của Ban Tuyên giáo các cấp. Vì vậy, hoạt động của một số Tổ khoa giáo còn lúng túng, chương trình, kế hoạch công tác chung chung, chưa xác định rõ trọng tâm; nhiều nơi hoạt động mang tính hình thức. Việc báo cáo, phản ánh, rút kinh nghiệm chưa thường xuyên.

Để hoạt động của Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường, thị trấn đi vào nền nếp và đảm bảo chất lượng, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát tổ chức bộ máy và hoạt động của Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, phường, thị trấn; tham mưu với Thường trực cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động của Tổ khoa giáo cơ sở.

2. Căn cứ vào định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (có văn bản gửi kèm), Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy bổ sung nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Chú trọng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể nắm vững tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị nói chung, các mặt của công tác khoa giáo nói riêng.

3. Chỉ đạo Tổ khoa giáo cơ sở thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về công tác khoa giáo trên địa bàn. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy tổng hợp, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi,

- Các đồng chí lãnh đạo Ban,

- Chuyên viên theo dõi địa bàn,

- Lưu KG, VP Ban.

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(Đã ký)

Ngô Thị Kim Hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỊNH HƯỚNG

một số nhiệm vụ trọng tâm của Tổ khoa giáo

trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở 6 tháng đầu năm 2012

(kèm theo Công văn số 409-CV/BTGTU, ngày 13/02/2012)

-------

Năm 2012, tất cả các ngành, đơn vị trong khối quán triệt sâu sắc phương hướng chung của công tác Tuyên giáo: làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng và động viên các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền góp phần hữu hiệu giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2012. Theo đó, công tác khoa giáo ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2012 tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1- Bám sát các định hướng, chủ trương lớn về công tác khoa giáo trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục quán triệt các chủ trương của huyện (thành) ủy , Đảng ủy cơ sở, Tổ khoa giáo trong Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ sở chủ động xây dựng, rà soát, ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm của các thành viên Tổ khoa giáo, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm 2012. Tập trung sức mạnh toàn khối, tích cực tham mưu đề xuất với các cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc kéo dài ở đơn vị mình. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và người lao động; đề xuất những chủ trương, giải pháp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo không để những hoài nghi, bức xúc trong Đảng và trong xã hội.

2- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi ngành, đơn vị. Làm tốt công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác phải được coi là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; vừa là mục tiêu, động lực và giải pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót của từng lĩnh vực khoa giáo ở địa phương, tạo ra sự đồng thuận để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị; đồng thời là nhu cầu tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Định kỳ trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể, ... mỗi tổ chức, cá nhân phải liên hệ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

3- Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác khoa giáo. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị trong khối tham mưu với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy cơ sở tiến hành khảo sát, đánh giá để sơ, tổng kết việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, của huyện (Thành) ủy và địa phương về các lĩnh vực khoa giáo. Cụ thể là:

- Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 25/7/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006-2011;

- Tổng kết Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/02/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo 2001-2010;

- Kết luận 04-KL/TU, ngày 01/4/2002 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn;

- Tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 21/10/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh công tác dạy nghề, đào tạo nghề;

- Tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ môi trường trong tình hình mới.

Trên cơ sở những định hướng nhiệm vụ chủ yếu, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo Tổ khoa giáo có kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2012.

 

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông