CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Giáo dục lý luận chính trị
Hướng dẫn số 99- HD/BTGTW, ngày 08/9/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị (Thí điểm)

   

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 99- HD/BTGTW

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Hà Nội, ngày 08 tháng9 năm 2010

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện chương trình Sơ cấp lý luận chính trị

(Thí điểm)

 

 1.     Mục đích, yêu cầu

- Giúp cho người học nắm được những kiến thức cơ bản nhất về lý luận chính trị, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Qua học tập hiểu và nắm được những nội dung chủ yếu của quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của cách mạng.

- Vận dụng những kiến thức được học vào thực tế công tác và cuộc sống, chủ động, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội và vận động nhân dân thực hiện đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 2. Đối tượng của chương trình

Đối tượng học tập của chương trình là tất cả đảng viên của Đảng, cán bộ trong hệ thống chính trị theo quy định phải có bằng sơ cấp lý luận chính trị trở lên nhưng chưa học hoặc chưa được công nhận có trình độ tương đương.

 3. Nội dung

Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị gồm 03 môn học:

- Những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị và tính đa dạng, phong phú của đối tượng học tập, chương trình, tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị mới đã kế thừa những nội dung cơ bản, hợp lý của Chương trình, tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương ban hành năm 2002; tham khảo có chọn lọc chương trình, giáo trình các bộ môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dành cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng không chuyên Mác - Lênin; cập nhật những kết quả nghiên cứu lý luận chính trị, những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Xuất phát từ mục tiêu và yêu cầu nhận thức cần đạt được đối với người học, chương trình, tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị đã có bước đổi mới cơ bản về bố cục và kết cấu theo hướng tích hợp và giảm tải, tăng thêm tỷ lệ phần đường lối quan điểm của Đảng, gắn với yêu cần và thực tiễn cách mạng hiện nay.

Việc đổi mới chương trình, tài liệu học tập lý luận chính trị là công việc khó và mới, đặc biệt là theo hướng tích hợp, giảm thời gian dành cho các môn học, một vấn đề hiện còn có những ý kiến khác nhau, cần có thực tế để kiểm nghiệm. Do vậy, Chương trình và tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị này được xác định là thí điểm. Sau Đại hội XI, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ hoàn chỉnh, bổ sung những quan điểm mới của Đại hội để ban hành chính thức.

 4. Phân bổ thời gian và hình thức thực hiện

4.1. Phân bổ thời gian

Chương trình và tài liệu Sơ cấp lý luận chính trị được thiết kế gồm 3 môn học với 20 bài. Thời gian và trình tự thực hiện như sau:

4.2. Hình thức thực hiện

- Thời gian dành cho chương trình là 21 ngày, 210 tiết, mỗi tiết 45 phút (mỗi ngày tính 10 tiết), chủ yếu dành cho lên lớp nghe giảng và thảo luận. Việc học viên đọc tài liệu, chuẩn bị bài trước khi lên lớp thực hiện trong thời gian buổi tối, ngày nghỉ.

- Tùy theo từng đối tượng, có thể bổ sung thêm báo cáo thực tiễn, điều chỉnh thời gian dành cho các nội dung, nhưng nhất thiết không được cắt xén tổng thời gian của toàn chương trình

- Tùy theo tình hình cụ thể, có thể mở lớp tập trung, liên tục trong 21 ngày theo trình tự: nghe giảng, thảo luận, ôn tập, kiểm tra đối với từng môn học theo hướng dẫn. Có thể mở lớp chia thành 3 đợt học, mỗi đợt học xong, kiểm tra một môn học; môn học cuối gắn với thi cuối khóa.

5. Tài liệu học

Đối với học viên: sử dụng tài liệu chương trình môn học Sơ cấp lý luận chính trị (thí điểm) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2010.

- Đối với giảng viên: có thể tham khảo thêm các loại tài liệu:

Giáo trình các môn học Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Giáo trình các môn Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh dùng trong các trường đại học và cao đẳng không chuyên (chương trình mới đang thử nghiệm) do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn và ban hành.

Các tài liệu nghiệp vụ giảng dạy lý luận chính trị.

6. Về tổ chức chỉ đạo

Chương trình Sơ cấp lý luận chính trị được thực hiện thống nhất trong cả nước theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Việc mở lớp do Thường trực cấp uỷ cấp huyện trực tiếp chỉ đạo. Ban Tuyên giáo quận. huyện, thị xã và tương đương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng cấp uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch mở lớp hằng năm. Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện chịu trách nhiệm tổ chức các lớp theo kế hoạch và theo Quy chế dạy và học hiện hành. Sau lớp học có báo cáo kết quả học tập gửi Thường trực cấp uỷ, quận, huyện, thị xã và Ban Tuyên giáo tỉnh, thành uỷ.

Kinh phí cho các lớp học và việc cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Bắc Son

 

 

Các tin khác cùng chủ đề
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông