CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Tin tổng hợp
Cán bộ tuyên giáo là chiến sĩ xung kích của Ðảng

    Ngày 1/8 hàng năm là ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Ðảng. Lịch sử ngành Tuyên giáo gắn liền với lịch sử Ðảng, lịch sử dân tộc.
Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Thành Tâm.

 

Từ người thầy vĩ đại của dân tộc, của cách mạng Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các bậc lãnh đạo tiền bối của Ðảng, cán bộ lão thành cách mạng và đến các đồng chí lãnh đạo hiện nay đều làm công tác tư tưởng và là những nhà tư tưởng của Ðảng, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo. 86 năm qua, lớp lớp cán bộ tuyên giáo đã nối tiếp nhau tô thắm trang sử vàng truyền thống công tác tuyên giáo của Ðảng.

 

Ðồng chí Lê Duẩn khi phân tích lịch sử hoạt động tư tưởng của Ðảng ta đã nêu rõ: “Trong Ðảng ta, không có ngành nào già bằng ngành tuyên huấn vì từ khi có Ðảng đã có nó rồi”. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu, phục vụ công tác lãnh đạo của Ðảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất chăm lo đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bởi theo Người, “tư tưởng không đúng đắn thì công tác ắt sai lầm”. Người khẳng định: “Trong Ðảng và ngoài Ðảng có nhận rõ tình hình mới, hiểu rõ nhiệm vụ mới thì tư tưởng mới thống nhất, tư tưởng thống nhất thì hành động mới thống nhất”. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo tự bản thân nó đã hàm chứa những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đa chiều, liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, liên quan đến sự thành bại của sự nghiệp cách mạng. Người nói: “Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác; vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc”.

 

Từ khi ra đời đến nay, Ðảng ta và Bác Hồ luôn coi công tác tuyên giáo là hoạt động quan trọng hàng đầu của mình.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định về công tác tuyên giáo: “Ðây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi” và thành công của nó là nhờ vào khả năng “động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân”. Bác và các chiến sĩ cộng sản đầu tiên cũng chính là những cán bộ tư tưởng đầu tiên của Ðảng.

 

Công tác tuyên giáo là một bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Ðảng Cộng sản Việt Nam. 86 năm qua, lực lượng làm công tác tuyên truyền, cổ động đã cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta không ngại gian khổ, hy sinh, bám dân, bám phong trào, gan góc chiến đấu, đưa đường lối của Ðảng đến với quần chúng, thắp lên trong họ niềm tin mãnh liệt vào lý tưởng, vào thắng lợi của Ðảng, của dân tộc. Biết bao chiến sĩ tuyên truyền, cổ động đã ngã xuống trên các chặng đường cách mạng, nhiều cán bộ tuyên truyền, cổ động của Ðảng đã cùng đồng chí, đồng bào biến cái chết thành sự sống bất diệt, biến nhà tù đế quốc, thực dân bạo tàn thành trường học chủ nghĩa cộng sản, biến nhà máy, hầm mỏ, ruộng đồng, làng bản thành nơi rèn luyện ý chí chiến đấu kiên cường, nơi gắn bó máu thịt, sống còn giữa Ðảng với nhân dân. Từ năm 1930 đến nay, lịch sử dân tộc đã khắc ghi đóng góp quan trọng của lực lượng tuyên giáo trên các chiến trường, qua các phong trào từ Gió Ðại Phong, Sóng Duyên Hải, Cờ ba nhất, Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong... đến Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người... Qua hoạt động cụ thể của mình, lực lượng làm công tác tuyên giáo đã góp phần cùng toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đi tới ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện ý nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc, của bao anh hùng liệt sĩ.

 

Trong 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm thay đổi sâu sắc diện mạo đất nước, tạo thế và lực mới để nước ta tiếp tục tiến lên giành những thắng lợi mới. Thực tiễn đổi mới đã chỉ ra rằng, sức mạnh của đổi mới, trước hết và có giá trị chỉ đạo hoạt động thực tiễn là đổi mới tư duy. Công tác tuyên giáo trong thời kỳ này đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới tư duy, tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm sáng tỏ hơn nhiều vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, trực tiếp góp phần hình thành, xác định và phát triển đường lối đổi mới, nỗ lực tìm tòi các sáng kiến của nhân dân để khẳng định, cổ vũ và đưa vào cuộc sống, củng cố niềm tin và lý tưởng, khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân. Ðồng thời, mấy năm gần đây, trước thách thức gay gắt do khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế giới, công tác tuyên giáo đã nỗ lực hết sức mình, hoạt động không mệt mỏi, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý để tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

 

Từ những nỗ lực phấn đấu và kết quả đạt được, thời gian qua, công tác tuyên giáo của Ðảng đã làm khá tốt việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Ðảng, của Nhà nước, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước. Ðội ngũ những người làm công tác tuyên giáo khá đông và tận tụy, bao gồm cả cán bộ chuyên trách, không chuyên trách, cán bộ về hưu, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên… Công cụ, phương tiện làm công tác tuyên giáo khá mạnh và hùng hậu, đó là hệ thống các cơ quan nghiên cứu, trường lớp, hệ thống thông tin, truyền thông, các thiết chế văn hóa… Nhiều cách làm hay như thường xuyên gặp gỡ, thông tin, lắng nghe, đối thoại tạo không khí dân chủ, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

 

Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang đứng trước những vận hội, thời cơ và cũng không ít khó khăn, thách thức, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian tới, công tác tuyên giáo tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên giáo; nâng cao hơn nữa năng lực dự báo và tham mưu chiến lược cho Ðảng ở lĩnh vực công tác được giao; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo, phát hiện, xử lý các vấn đề tư tưởng, chính trị; tăng cường nắm bắt dư luận xã hội trước và trong mỗi sự kiện có tác động lớn tới tư tưởng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết, có năng lực, trình độ, đạo đức trong sáng, có tri thức và phương pháp công tác khoa học. Phối hợp tuyên truyền đấu tranh mạnh mẽ chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng, gương điển hình tiên tiến; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Ðảng hiện nay”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia xây dựng Ðảng trong sạch, vững mạnh; phê phán, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, phản động, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để cán bộ tuyên giáo xứng đáng là chiến sĩ xung kích của Ðảng, đi đầu trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; phấn đấu hướng đến mục tiêu mỗi cán bộ tuyên giáo là một tấm gương tuyên truyền sống động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có kỹ năng nói đúng, nói hay, viết thạo; am hiểu lý luận và thực tiễn, lời nói đi đôi với việc làm; rèn luyện nhân cách, tinh thần phục vụ Ðảng, phục vụ nhân dân và tinh thần tự học, tự rèn; thường xuyên bổ sung tri thức và năng lực công tác. Chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, chú trọng thông tin, tuyên truyền về biển Ðông, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Ðảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phát huy mạnh mẽ thế chủ động tiến công trên mặt trận tuyên giáo và phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, lịch sử Ðảng, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế…; kết hợp chặt chẽ xây và chống, chống và xây, biểu dương và phê bình; thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động công tác tuyên giáo; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tuyên giáo theo hướng chủ động, thiết thực, hướng về cơ sở; nêu cao tinh thần và năng lực sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông