CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Nghiên cứu-Trao đổi
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong giai đoạn hiện nay

    Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và căn cứ tình hình thực tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành một số văn bản về công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng, trong đó quy định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của báo cáo viên các cấp. Do đó, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng bộ tỉnh đã có bước phát triển rõ rệt. Lực lượng làm công tác tuyên truyền miệng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng theo hướng tinh gọn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật trong công tác, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền của địa phương.

Sau Đại hội Đảng bộ các cấp (nhiệm kỳ 2010 - 2015), cấp ủy các cấp đã kịp thời kiện toàn đội ngũ báo cáo viên và đưa công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đi vào nền nếp. Hiện nay, đội ngũ báo cáo viên đã được xây dựng thành hệ thống 3 cấp, từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn, với 469 đồng chí. Hầu hết báo cáo viên đều có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học và lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, có lập trường tư tưởng vững vàng, có kỹ năng tuyên truyền và tâm huyết với công việc. Bên cạnh đó, ở khu vực cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể, mỗi đơn vị đều bố trí 01 báo cáo viên hoặc tuyên truyền viên kiêm nhiệm. Đội ngũ này đã và đang cùng với lực lượng báo cáo viên 3 cấp làm nòng cốt tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, địa phương, ngành đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp đã tích cực hoạt động bằng nhiều hình thức, chú trọng hướng mạnh về cơ sở, hoà mình vào các phong trào của quần chúng, kịp thời tuyên truyền định hướng, nắm bắt thông tin, diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, từ đó trực tiếp hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Đặc biệt, sau khi triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên các xã, phường, thị trấn có báo cáo về tình hình tư tưởng cũng như những đề xuất, kiến nghị sau sinh hoạt Chi bộ mùng 3 hàng tháng để kịp thời có các giải pháp hoặc tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở.

Bên cạnh việc tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước trên mọi lĩnh vực, lực lượng báo cáo viên các cấp đã tập trung tuyên truyền vạch rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn và các luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; tham gia xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hằng tháng hoặc đột xuất, trên cơ sở định hướng của Trung ương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo duy trì tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh và cấp huyện. Trong sinh hoạt Chi bộ định kỳ vào ngày mùng 3 hàng tháng, chi ủy đã dành một khoảng thời gian để thông tin những chủ trương, chính sách mới và tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Mỗi năm 2 kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cơ sở xã, phường, thị trấn để đánh giá kết quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cung cấp thông tin, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ; đồng thời định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tiếp theo. Bên cạnh đó, nhiều đảng bộ, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể các cấp… đã mời báo cáo viên cấp trên đến thông tin tình hình thời sự định kỳ cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên…

Có thể khẳng định, kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần độc lập dân tộc; động viên, cổ vũ nhân dân phát huy ý chí tự lực, tự cường, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh; đảm bảo sự ổn định chính trị, tư tưởng ngay từ cơ sở, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân, sự thống nhất tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận xã hội, đảm bảo cho các cấp uỷ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế nhất định: Chất lượng, nội dung tuyên truyền miệng chưa đáp ứng nhu cầu và trình độ ngày càng cao của nhân dân; tính định hướng, thuyết phục chưa cao; chủ yếu tuyên truyền một chiều từ trên xuống; việc chủ động lắng nghe, đối thoại còn hạn chế. Công tác nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng một số nơi chưa tạo được chuyển biến tích cực, rõ nét trong Đảng và xã hội; chưa góp phần ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra; năng lực của một số báo cáo viên còn hạn chế; còn có những đồng chí chưa thực sự tâm huyết với công việc; chưa có sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ báo cáo viên với các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố... nên hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Còn có những đảng viên chưa chủ động tham gia tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho quần chúng nhân dân...

Để tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất tư tưởng, tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và các quan điểm sai trái, lệch lạc, phản động có hiệu quả; nắm bắt, phản ánh kịp thời tư tưởng, nhu cầu, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước, đòi hỏi cấp ủy các cấp phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tốt phương châm: “Cả hệ thống chính trị làm công tác tư tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên là một tuyên truyền viên, trong đó lực lượng báo cáo viên là nòng cốt” với các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản sau:

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền miệng.

Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo xây dựng, quản lý và chỉ đạo hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của ngành, cấp và đơn vị mình, phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, ưu thế của công tác tuyên truyền miệng trên mặt trận tư tưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng kịp thời, nhanh nhạy, bám sát cơ sở, bám sát thực tiễn; xác định đây là một tiêu chuẩn để đánh giá năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng công tác của các cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất chính trị của mỗi đảng viên.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tăng cường đối thoại; trao đổi, nắm bắt và xử lý thông tin; đồng thời đề cao vai trò gương mẫu trong công tác tuyên truyền miệng, định hướng thông tin ngay tại địa phương, đơn vị mình.

2. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên theo hướng đáp ứng kịp thời, nhanh nhạy nhu cầu và phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nâng cao tính định hướng và sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền miệng. Chủ động tuyên truyền đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của các cấp uỷ đảng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phối hợp tuyên truyền nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh ngay từ cơ sở.

Công tác tuyên truyền miệng phải làm tốt việc truyền đạt nội dung đến người nghe, đồng thời chủ động tiếp nhận thông tin, đối thoại, trao đổi, giải quyết những vấn đề đặt ra để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao. Kiên quyết đấu tranh với những âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá và các quan điểm sai trái, tư tưởng lệch lạc, phản động.

3. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên các cấp có năng lực, phẩm chất, bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tuyên truyền miệng. Phát huy vai trò của báo cáo viên cơ sở xã, phường, thị trấn theo hướng xây dựng đội ngũ này vừa làm nhiệm vụ báo cáo viên, vừa tham gia mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; chủ động phối hợp với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận để triển khai có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nắm bắt, xử lý thông tin, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong tư tưởng, tâm trạng xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, kích động, lôi kéo, chia rẽ nhân dân.

4. Tăng cường công tác quản lý hoạt động của đội ngũ báo cáo viên. Cấp ủy các cấp phải thực hiện nghiêm túc Quy định 692- QĐ/TU, ngày 21/12/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “về tổ chức, quản lý hoạt động đội ngũ báo cáo viên đảng bộ các cấp”; đồng thời xây dựng, bổ sung và ban hành quy chế hoạt động báo cáo viên. Chỉ đạo, quản lý hoạt động báo cáo viên, thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động của báo cáo viên trên địa bàn. Duy trì nề nếp và có hiệu quả Hội nghị báo cáo viên định kỳ hằng tháng từ tỉnh đến cơ sở.

5. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

Chú trọng tăng cường công tác thông tin nội bộ; cung cấp thông tin qua mạng lưới báo cáo viên các cấp trên cơ sở cải tiến nội dung, hình thức, bảo đảm tính định hướng, nhanh nhạy và hiệu quả, thông qua hội nghị báo cáo viên định kỳ hàng tháng từ tỉnh đến cơ sở và tiếp tục nâng cao chất lượng các tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên.

Các cấp uỷ thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thông tin những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của cấp trên; cập nhật kiến thức mới, thông tin thời sự quốc tế, khu vực, trong nước, trong tỉnh cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và báo cáo viên. Chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và cung cấp thông tin định hướng cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận, trưởng thôn, tổ trưởng dân phố trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở. Đồng thời cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, tư liệu, tài liệu cho Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện, Trung tâm học tập cộng đồng cấp xã và báo cáo viên, đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từng bước tạo cơ chế, chính sách phù hợp để động viên, khuyến khích hoạt động báo cáo viên và đầu tư kinh phí hàng năm phục vụ công tác tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tư tưởng của Đảng nói chung./.

 

Đàm Văn Vượng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (036)3731.008, Fax:(036)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông