CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Thời sự chính trị
Phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, hoàn thành với mức cao nhất góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

    (Phát biểu kết luận của đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp thứ mười sáu, ngày 3/10/2017)

Kính thưa các đồng chí đại biểu các ban đảng Trung ương,

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,

Thưa các đồng chí tham dự hội nghị!

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ mười sáu đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Tỉnh ủy đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; cho ý kiến về báo cáo đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện quy chế chất vấn trong Đảng theo quy định.

Các đồng chí đã tích cực thảo luận trong hội nghị. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị, đã tiếp thu và giải trình các ý kiến của các đồng chí. Tỉnh ủy thống nhất với ý kiến giải trình của Thường trực Tỉnh ủy.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu kết luận hội nghị:

1 - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nội dung: không thực hiện cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

2 - Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất về đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 như báo cáo của UBND tỉnh; giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đồng chí đại biểu dự hội nghị, đặc biệt làm sâu sắc hơn các nguyên nhân chủ quan và khách quan để nghiên cứu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cao nhất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2017. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ để kịp thời hoàn chỉnh, ban hành các chủ trương, tổ chức triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Thưa các đồng chí!

9 tháng đầu năm 2017, trong bối cảnh có những thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, thách thức, nổi bật là tình hình giá lợn hơi sụt giảm thời gian kéo dài; tình hình sâu bệnh vụ mùa diễn biến phức tạp; bệnh lùn sọc đen gây hại đến một số diện tích lúa mùa. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng về kinh tế - xã hội. Phát triển kinh tế tiếp tục tăng trưởng ở mức độ khá và quý sau cao hơn quý trước. Tuy nhiên, so sánh với các mục tiêu đề ra, vẫn còn nhiều hạn chế, cần khắc phục, đó là tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2017 tăng 9,98% còn phải phấn đấu hơn nữa mới đạt chỉ tiêu cả năm 2017 đã được HĐND tỉnh thông qua là 11% trở lên. Một số chỉ tiêu tăng trưởng của các ngành xây dựng, thương mại, dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt thấp hơn so với kế hoạch năm. Việc triển khai thực hiện cơ cấu lại các ngành kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản chưa đáp ứng yêu cầu; ngành chăn nuôi lợn gặp nhiều bất lợi do giá đầu ra giảm mạnh; một số dự án công nghiệp lớn chưa hoàn thành theo tiến độ dẫn đến năng lực sản xuất công nghiệp chưa được cải thiện đáng kể; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm. Thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thuế xuất nhập khẩu đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Công tác thu nợ đọng thuế gặp nhiều vướng mắc, hiệu quả chưa cao. Tiến độ thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản ở một số địa phương còn chậm. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy đã được tăng cường chỉ đạo thực hiện nhưng trong một số ngành, lĩnh vực còn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc. Tình hình văn hóa - xã hội, an ninh trật tự có một số dấu hiệu phức tạp.

Thưa các đồng chí!

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các ý kiến đóng góp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi xin nhấn mạnh và chú ý một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1 - Về phát triển kinh tế

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và có hiệu quả các đề án, quy hoạch ngành, lĩnh vực đã được duyệt, các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội tại các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch... của trung ương và của tỉnh.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động, tích cực rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các nhóm ngành, sản phẩm và địa bàn có khả năng tăng trưởng cao trong 3 tháng cuối năm; chú ý những ngành hiện có chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an toàn cho lúa mùa cuối vụ. Tập trung thu hoạch nhanh gọn lúa mùa và chỉ đạo chuẩn bị, tổ chức sản xuất vụ đông năm 2017 và vụ xuân năm 2018 theo đề án được phê duyệt. Chủ động làm tốt công tác phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng, dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái đàn gia súc, gia cầm, đáp ứng nhu cầu thực phẩm những tháng cuối năm. Tăng cường công tác tuyên truyền và quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sản xuất và chế biến thực phẩm.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo đảm thực chất, bền vững. Thực hiện tốt cơ chế hỗ trợ xi măng cho các công trình nhóm 1 của các xã chưa đạt chuẩn và hỗ trợ kinh phí cho các xã về đích theo quy định của tỉnh. Thường xuyên kiểm tra việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đạt chuẩn; đồng thời, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ các xã đăng ký về đích năm 2017 đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 và Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó, việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 phải bảo đảm không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh ≥98% và nước sạch ≥65% theo quy định.

- Tăng cường quản lý chất lượng nước và duy trì ổn định hệ thống các công trình cấp nước sạch nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho người dân về sử dụng nước sạch trong sinh hoạt, phấn đấu đến hết năm 2017 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt từ 65% trở lên.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các chính sách và quy định về môi trường và quản lý rác thải của tỉnh. Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xử lý rác thải ở quy mô cụm xã bằng công nghệ hiện đại, không gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những vi phạm về môi trường, nhất là vi phạm trong xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, rác thải y tế và rác thải sinh hoạt.

Thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống lụt, bão, phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp và dịch vụ, xây dựng cơ bản theo như các giải pháp đã đề ra tại kỳ họp thứ mười hai của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đây là nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017 là 11% trở lên. Tiếp tục tạo điều kiện cho các nhà đầu tư khu, cụm công nghiệp và thu hút đầu tư sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tiếp tục đóng góp cho ngân sách năm 2017.

- Hoàn thiện xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2018 - 2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa nguồn lực và đa dạng hóa hình thức đầu tư nhằm tăng cường huy động các nguồn vốn cho các dự án, công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ động tháo gỡ khó khăn, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ về nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án lớn đã khởi công và các dự án đã có chủ trương đầu tư. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2017. Tăng cường chỉ đạo sâu sát hơn nữa việc thanh toán giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản, nhất là trong xây dựng nông thôn mới ở các cơ sở.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm 2017 ở cả 3 cấp, nhất là dự toán thu về thuế và phí để bảo đảm cân đối chi ngân sách địa phương; chú ý tập trung quyết liệt thu thuế doanh nghiệp và thu phí môi trường, thu nợ đọng thuế phí bảo đảm cân đối ngân sách cấp tỉnh. Quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí; điều hành chi đầu tư xây dựng cơ bản trong phạm vi kế hoạch nguồn vốn được giao và tiến độ nguồn thu. Quản lý chặt chẽ việc ứng trước và chuyển nguồn chi thường xuyên.

- Đẩy mạnh việc đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công, giá dịch vụ công; cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện thoái hết vốn nhà nước ở các doanh nghiệp theo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII).

2 - Về văn hóa - xã hội: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ đã đề ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

3 - Về công tác quốc phòng, an ninh:

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; giữ vững chính trị - xã hội ổn định, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, không để bị động, đột xuất, bất ngờ. Về an ninh, trật tự, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông.

- Triển khai tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. Tổ chức tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ gắn với diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra tụ tập đông người, khiếu tố vượt cấp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc bảo đảm an ninh, an toàn nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, hệ thống mạng và thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác công vụ.

4 - Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị:

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác cán bộ và công tác chính trị nội bộ. Tổ chức kỳ thi viết về kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm 2017 cho các đồng chí trong diện quy hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là trên các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm (trong đất đai, xây dựng, tài chính, chính sách xã hội), phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các nơi để xảy ra vi phạm. Hoàn thành công tác kiểm tra theo chương trình của cấp ủy, nhất là các huyện, thành ủy chỉ đạo cấp xã hoàn thành có chất lượng cuộc kiểm tra 4 nội dung, báo cáo công khai trước đảng bộ.

- Phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu có nhiều điển hình tiên tiến trong năm 2017.

Thưa các đồng chí!

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, tôi đề nghị các đồng chí cấp ủy viên, các đồng chí thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt, hoàn thành với mức cao nhất ở mỗi ngành, địa phương, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chúc toàn thể các đại biểu cùng các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!

Nguồn: http://baothaibinh.com.vn
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông