CHÀO MỪNG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY THÁI BÌNH
Tin tổng hợp
Hoạt động ngành
Đề cương
Hướng dẫn
Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới
Khoa học công nghệ môi trường
Giáo dục đào tạo
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các vấn đề xã hội
Khoa giáo cơ sở
Đất và người Thái Bình
Tác giả-Tác phẩm
Văn bản chỉ đạo
Dư địa chí
Văn bản chỉ đạo
Hoạt động của báo cáo viên
Tư liệu
Kỹ năng-Nghiệp vụ
 
Số lượt truy cập:
 

Chức Năng nhiệm vụ
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ

I. Chức năng

1. Là cơ quan tham mưu của Tỉnh uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị; tư tưởng - văn hoá; khoa giáo; nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

2. Là cơ quan chuyên môn nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Tỉnh uỷ.

II. Nhiệm vụ

1- Nghiên cứu, đề xuất:

a) Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá trên địa bàn tỉnh; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

b) Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tuyên giáo và công tác sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

c) Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

d) Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc vận dụng, thể chế các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

e) Sơ kết, tổng kết  công tác tuyên giáo.

2- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

           a) Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh vực tuyên giáo.

b) Tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo chương trình của Trung ương và Tỉnh uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho ban tuyên giáo các cấp , các đảng bộ cơ sở, trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, Thành phố.

c) Tổ chức mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ tỉnh đến cơ sở; theo dõi, định hướng nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng, các nhà xuất bản do địa phương quản lý.

d) Sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ tỉnh; hướng dẫn sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ, huyện, Thành phố, các đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, lịch sử đảng bộ các ban, ngành, đoàn thể.

đ) Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

3- Thẩm định, thẩm tra:

Đề án của các cơ quan, tổ chức đoàn thể của tỉnh có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử đảng bộ địa phương trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ.

4- Phối hợp:

a) Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về chủ trương, cơ chế, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ đối với đội ngũ trí thức và văn nghệ sĩ ở địa phương.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia công tác xây dựng Đảng đối với các đảng bộ thuộc khối tuyên giáo.

c) Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban tuyên giáo của các cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, Thành phố. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

5- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ giao:

a) Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, hội văn học - nghệ thuật, hội nhà báo, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân, trường chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

c) Tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo công tác chính trị, tư tưởng trong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học và trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

 d) Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình
Trụ sở: Số 76A - Lý Thường Kiệt - Thành Phố Thái Bình. Điện thoại: (0227)3731.008, Fax:(0227)3731.008 Email:
Giấy phép số 126/GP-TTĐT ngày 29/8/2013 của Cục QL Phát Thanh, Truyền Hình và Thông Tin Điện Tử - Bộ Thông Tin và Truyền Thông